سرخس ولایت

مقالات سیاسی مذهبی

نمونه سوالات دوم؛ تجربی,ریاضی


آزمون فیزیک و آزمایشگاه 2   1.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(2 نمره) الف)شیب خط مماس بر نمودار مکان-زمان در هر نقطه معرف ..............درآن نقطه است. ب)یکای هر کمیت برای آن که مورد توافق بین المللی قرار گیرد باید...........و...........باشد. ج)نیرویی که از طرف یک میز بر جسم روی آن وارد می شود......................است. د)شیشه یک جامد (بلورین-غیر بلورین)........ است زیرا مولکولها در آن طرح (منظم-نامنظم).....قرار دارند.   2.در یک خط تعریف نمایید:1.5( نمره) الف)یک نیوتن                  ب)چگالی                          ج)گرمای نهان ویژه   3.توضیح دهید: (4 نمره) الف)چرا برف روی قله کوهها دیر تر آب می شود؟ ب)قانون اول نیوتن ج)نحوه محاسبه اندازه انبساط واقعی مایعات د)اصل پاسکال   4.بردار های a وb مطابق شکل مفروضند.با رسم شکل ثابت کنید جمع برداری دارای خاصیت جابه جایی است؟(1 نمره)(بردار از چپ به راست و بردارa از پایین به سمت شمال شرقی)     5.آزمایشی طراحی کنید که با استفاده از آن بتوان ضریب اصطکاک جنبشی لاستیک ماشین و جاده را تخمین زد؟(با رابطه)(1.5 نمره)     مسائل(در حل مسائل g=10 m/s2 است.)   6.اتومبیلی در مسیری مستقیم با شتاب ثابت شروع به حرکت کرده و پس از 20 ثانیه سرعتش 36km/h می رسد.سپس با همین سرعت 5 دقیقه رانندگی می کند.پس از آن ترمز کرده در مدت 10 ثانیه متوقف می گردد.اگر در مدت ترمز کردن شتاب ثابت باشد:الف)نمودار سرعت –زمان آن را در این ها رسم کنید؟ب)با تعیین مقدار شتاب نوع حرکت را به طور کامل در هر مرحله مشخص کنید؟(1.5 نمره)     7.گلوله ای به جرم 24 گرم با سرعت 500m/s وارد تنه درختی می شود.اگر گلوله 12 سانتیمتر در تنه درخت فرو رود نیروی متوسطی که تنه بر آن وارد می کند چه قدر است؟(1/5 نمره)   8.جسمی به جرم 0/5 کیلوگرم را با سرعت 10m/s به بالا پرتاب می کنیم.اگر مقاومت هوا ناچیز باشد جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود؟(1 نمره)   9.مکعبی به جرم 2 کیلو گرم و ابعاد 5cm در 10 cm در 20 cm را از وجه بزرگتر آن روی زمین قرار می دهیم.فشاری که به سطح زیرین خود وارد می کند چه قدر است؟(1/5 نمره)   10.فشار هوا در قله کوهی که 2000 متر از سطح آزاد دریا بالاتر است،چند میلیمتر جیوه و چند پاسکال است؟(1/5 نمره)   11. در وان حمامی 200 کیلوگرم آب داغ 50 درجه سانتیگراد وارد کردیم.چند کیلو گرم آب سرد 10 درجه سانتیگراد باید به آن بیفزاییم تا دمای آب درون آن 30 درجه سانتیگراد شود؟(c ابرابر است با 4200j/kgc) 1/5 نمره)   12.یک سر میله فلزی با سطح مقطع 0/01 متر مربع را به مدت 2 ثانیه روی حرارت می گیریم. طوری که بین دو سر آن 25 درجه سانتیگراد اختلاف دما به وجود آید.الف)اگر ضریب طولی آن 1.25 در 10 به توان منفی 5 باشد و به طول آن 2/5  سانتیمتر اضافه شده باشد طول اولیه آن چقدر بوده است؟ب)در صورتی که رسانش گرمایی آن k=400j/smk باشد چه مقدارگرما بین دو سر آن شارش می کند؟(1/5نمره)   + نوشته شده در  چهارشنبه 1385/03/17ساعت 11:30  توسط مینا  |  نظر بدهید نمونه سوالات زبان فارسی 2 ترم دوم                        نمونه سوالات زبان فارسی 2 ترم دوم بخش اول :دستور ۱.وقتی کاری در زمان گذشته پیش از کار دیگری انجام گیرد از چه زمانی استفاده می کنیم؟در جمله یک مثال بیان کنید؟۱ نمره  ۲.جمله مجهول را معلوم و جمله معلوم را مجهول کنید؟(۱.نمره) آنها درس را خوانده بودند.         اسرار دل گفته شده است.(او)   ۳.در عبارات ذیل متمم قیدی و متمم اجباری را نشان دهید.علت آن را بیان کنید.( ۱ نمره) محمد به لباس خودد می نازد.               محمد با اتومبیل آمد.   ۴.در عبارات ذیل یک حرف ربط همپایه ساز ،یک حرف ربط وابسته ساز و یک جمله هسته پیدا کنید؟( ۱ نمره) دل ها نگران بود ، اما چشم ها گریان . مشکل بود که آنها از رود خانه بگذرند.   ۵.ضمیر های تو ، او، ََ ت، َ ش،را به صورت مؤدبانه در چهار جمله ی جداگانه به کار ببرید. ( ۱ نمره)   ۶.از بن ماضی و مضارع مصدرهای ذیل،صفت مشتق بسازید.(برای هر مورد ۲ صفت ذکر کنید.)(۱ نمره) رفتن {                                 مردن{ ۷.لفظ * قاب* را در سه جمله به کار ببرید که به ترتیب در جمله اول شناس،در جمله دوم نا شناس و در جمله سوم اسم جنس باشد، دلیل شناس بودن اسم را در جمله اول بنویسید.(۱ نمره)   ۸. نوع اسم های زیر را از جهت ساخت بیان کنید.( ۱ نمره) مهمان سرا:                  گوسفند:                               روزه:                       تکاپو:  بخش دوم: املا و بیاموزیم   ۱.تنوین  ٌ و  ٍ در چه جملاتی و قالب هایی دیده می شود؟ یک نمونه مثال بزنید.(۱ نمره) ۲.عبارت ذیل درست به کار رفته یا اشتباه ؟ توضیح دهید.( ۱ نمره) برادرت آمد من آن را در کتابخانه دیدم.   ۳.در ترکیبات ذیل دو مورد اشتباه است،آن را اصلاح کنید.(۱ نمره) اسیر و غریب                   هاج و واج                      کشت سیفی                 سیاست گزاری     بخش سوم:نگارش ۱.چهار ویژگی زبان محاوره ای را بنویسید.(۱ نمره)   ۲.در فرهنگ معین تلفظ کلمه را به چه طریقی نشان می دهند؟ علامت مد به چه منظوری در آن به کار میرود؟(۱ نمره) ۳.چهار ویژگی مقاله ها را بنویسید؟(۱ نمره)   ۴.یادداشت برداری به چند شکل انجام می شود؟برروی هر برگ چند مطلب را می توان نوشت؟(۱ نمره)   ۵.روش های عمومی و کلی تحقیق را نام ببرید؟( ۱نمره)   ۶.هنگام مراجعه به منابع چه منابعی را باید انتخاب کنیم؟(۱ نمره)  بخش چهارم: زبان شناسی   ۱.دو فایده از فواید تمایز زبان از گفتار را بنویسید؟ ( ۱ نمره)   ۲.تعداد واج ها ،صامت ها و مصوت های زبان فارسی را بیان کرده و بنویسید در زبان انگلیسی چند واج وجود دارد؟(۱ نمره)   ۳.نقش اصلی ساخت واژه اشتقاقی و ساخت واژه ی تصریفی را بیان کنید؟(۱ نمره)                                                                           ***همواره پیروز و سر بلند باشید*** + نوشته شده در  پنجشنبه 1385/03/11ساعت 11:49  توسط مینا  |  11 نظر نمونه سوال زبان انگلیسی 2 نمونه سوال زبان انگلیسی 2 1.دیکته(3 نمره) .we can not hold our bre-t- for more than one min-te. we will get into tro-bl- if we don’t know how to read .people cr-ed when they read Oliver Twist alt-o-gh they knew he wasn’t a real boy. The  holy prophet re- - ved God’s mess-ge at the age of 40. There are h-les on both sides of the moon . Monkeys do not work pu-zl-es only to get food. Ali b-rt his hand when he was playing with a ham-er. They have walls as tall as b - - lding. 2.با یکی از کلمات ارائه شده جملات زیر را کامل کنید.(2 کلمه اضافی است.)(4 نمره) Find out – enough – looked for – unwelcome – mixed up – miner – last – different – creator – thumb .The hiccups are as……………as a bad cold.- .The one God is the ……………..of the whole universe.- .I’m completely …………….I can’t answer your question.- .They will soon ………….who has taken the money.- .Doctors know the reason for ………….illnesses.- .I’m going to buy a watch when I have …………..money.- . A farmer works on the farm .A……..works under the ground.- .Most of the hiccups ……………only a short time. - 3. با استفاده از دانش زبانی خود جاهای خالی را کامل کنید.(2 نمره) .The Russian …………went round the moon in 1959.- .”What is the ……………..of your country?” About  70 million.- ......................Don’t get off the bus while it is .................A round piece of money made of metal is a - 4.گزینه صحیح را انتخاب کنید.(1 نمره) .The teacher will (destroy – cross – explain – cure ) the lesson to us.- .He works in a factory and (pays – makes – earns) a little money.- i  tried  very hard factory and (pays-makes-erans) a little money. .Ali studied very hard all afternoon .This is the (question – reason – problem – title) why he is tired.   + نوشته شده در  سه شنبه 1385/03/09ساعت 12:45  توسط مینا  |  یک نظر بارم بندی کتاب فیزیک 2 نوبت دوم            بارم بندی کتاب فیزیک 2 نوبت دوم فصل اول ۱/۲۵ فصل دوم ۱/۷۵ فصل سوم ۲ نمره فصل چهارم ۴ نمره فصل پنجم ۵ نمره فصل ششم ۶ نمره + نوشته شده در  یکشنبه 1385/03/07ساعت 11:25  توسط مینا  |  6 نظر بارم بندی کتاب شیمی 2 نوبت دوم                                               بارم بندی  کتاب شیمی 2  نوبت دوم بخش ۱ ۲ نمره بخش ۲ ۲ نمره بخش ۳ ۵ نمره بخش ۴ ۸ نمره بخش ۵ ۳ نمره + نوشته شده در  یکشنبه 1385/03/07ساعت 11:21  توسط مینا  |  نظر بدهید نمونه سوالات شیمی 2 فصل 4 مبحث (طول پیوند شعاع اتمی شعاع واندروالسی) نمونه سوالات شیمی 2 فصل 4 مبحث (طول پیوند شعاع اتمی شعاع واندروالسی) 1.طول پیوند H---CH در مقایسه با طول پیوند H---Br..........و انرژی آن در مقایسه با انرژی پیوند H---Br .......... است.(سراسری ریاضی -84) 1)کم تر – کم تر            2)بیش تر –بیش تر                3)کم تر- بیش تر    4)بیش تر- کم تر 2.اگر طول پیوند های کواالانسی Cl---Cl و I---I به ترتیب برابر 198pm و 226pm باشد،تفاوت شعاع کواالانسی (اتمی) کلر و ید کدام است؟(سراسری تجربی-80) 1)33                     2)34                            3)66                        4)68 3.اگر طول پیوند کواالانسی A---Aبرابر 130 پیکومتر و شعاع واندوالانسی اتم A ،135 پیکومتر باشد،تفاوت شعاع های کووالانسی و وان دروالسی این اتم چند پیکو متر است؟(سراسری تجربی-70) 1)5                             2)10                                         3)70                         4)25 4.اگرrc   شعاع کوالانسی وrw  شعاع وان دروالسی اتم A وl   طول پیوند بین دو اتم Aباشد،کدام معادله درست است؟(سراسری ریاضی-70) 1.rw= 0.5 l           2)l=2 rc                 3)rwc                         4)l=rw- rc 5.در کدام عنصر شعاع وان در والسی مفهوم شعاع اتمی را دارد؟(آزاد تجربی-75) 1)فلوئور                 2)نئون                        3)منیزیم                      4)سدیم 6.طول پیوند Be---Brدر BeBr2برابر 203pm و طول پیوند Br---Br برابر 228pm   است. شعاع کوالانسی Be چقدر است؟(آزار ریاضی -80) 1)89 pm                   2)114 pm                 3)51/5pm           4)153/5 pm + نوشته شده در  یکشنبه 1385/03/07ساعت 11:15  توسط مینا  |  3 نظر نمونه سوال شیمی 2 فصل 5                                                                                                                                            1.نامCH(CH3)__C(CH3)2____C2­H5   __ CH­3     به روش آیو پاک کدام است؟(سراسری ریاضی-63)    1)3-اتیل -2-3 –دی متیل بوتان          2)3،2-دی متیل -2- اتیل بوتان            3)3،3،2- تری متیل پنتان                      4)4،3،3- تری متیل پنتان     2.اگر در مولکول متان به جای اتم های هیدروژن گروه های متیل قرار بگیرند کدام ماده حاصل می شود؟(سراسری تجربی -۷۲ 1 ۱)2-متیل بوتان      2)2-متیل پروپان           3)2،2-دی متیل بوتان      4)2،2-دی متیل پروپان    3.3-اتیل –دی متیل هپتان دارای چند اتم کربت است؟(آزاد تجربی -76)      1)11                            2)12                                        3)10                       4)9    ۴.ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان چه نامیده می شود؟(آزاد ریاضی-82     1)پلیمر                           2)آلوتروپ                    3)ایزومر                  4)هم رده ۵.  کدام دسته از هیدرو کربن ها((پارافین)) نامیده می شود؟(آزاد پزشکی-75)                                                                                1)آلکان ها            2)سیکلو آلکان ها              3)آلکین ها               4)آلکن ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                + نوشته شده در  شنبه 1385/03/06ساعت 16:13  توسط مینا  |  نظر بدهید نمونه سوال فيزيک 2 فصل 6                               نمونه سوال فيزيک 2 فصل 6 1..ضریب انبساط طولی یک جسم جامد تقریبا چند برابر ضریب انبساط حجمی آن است؟ (سراسری ریاضی-82) 1)3                 2)یک سوم                        3)دو سوم               4)سه دوم   2.یک قطعه ی 500 گرمی از مس را که دمای آن 67 سانتیگراد است در ظرفی عایق حرارت که حاوی 380 گرم آب در دمای 20 درجه سانتیگراد است می اندازیم.دمای تعادل چند درجه ی سلسیوس می شود؟(گرمای ویژه آب و مس به ترتیب 4200 ژول بر کیلوگرم درجه کلوین و 380 ژول بر کیلو گرم در جه کلوین و اتلاف گرما ناچیز است.)(سراسری ریاضی-82) 1)23                2)24                              3)25                        4)28   3)اگر فشار گاز کاملی را 25 درصد افزایش داده و هم زمان دمای مطلق آن را 20 درصد کاهش دهیم حجم گاز چگونه تغییر می کند؟(سراسری ریاضی -82) 1)36 درصد کاهش           2)40 درصد افزایش         3)60 درصد افزایش        4)64 درصد کاهش   4)یک قطعه ی فلز به جرم 90 گرمی را درون آب در داخل استوانه ای می اندازیم .قطعه ی فلز کاملا در آب فرو می رو د و سطح آب درون استوانه به انداز 1/2 cm  بالا می آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه 10 سانتیمتر مربع باشد چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟(سراسری ریاضی-82) 1)5/5                            2)6                                          3)7/5                            4)8   5)چند گرم بخار آب 100 درجه را در 590 گرم آب 10 درجه ی سلسیوس وارد کنیم تا دمای تعادل به 50 در جه ی سلسیوس برسد؟(سراسری تجربی -82) 1)35                            2)40                                     3)45                                   4)50   6)یکای ضریب انبساط سطحی جامد ها در SI    کدام است؟(سراسری تجربی-82) 1)بر کلوین           2)بر متر مربع       3)متر مربع بر کلوین                 4)کلوین برمتر مربع + نوشته شده در  پنجشنبه 1385/03/04ساعت 14:11  توسط مینا  |  یک نظر نمونه سوال زیست فصل 9 نمونه سوال زیست فصل 9 1.در فرد ایستاده نزدیک ترین عضله به ماهیچه ی توام کدام است؟(سراسری-82) 1)خیاطه                 2)دلتایی                3)ذوزنقه                       4)دو سر بازو 2.کدام عبارت صحیح است؟(سراسری-82) 1)کاهش فشار هوای زیر بال ها به صعود پرنده کمک می کند. 2)سرعت حرکت ماهی ها به کمک باله های سینه ای تنظیم میشود. 3)انقباض همزمان ماهیچه های دو طرف ستون مهره ها ماهی ها را به جلو می راند. 4)بالک باعث افزایش فشار هوا در بالای بال پرنده  هنگام صعود می شود. 3.دو ماهیچه ای که در یک سطح (پشتی یا شکمی) بدن انسان قرار دارند کدامند؟(سراسری-83) 1)توام –سه سر بازو                                          2)چهار سر ران- ذوزنقه 3)سرینی – دو سر بازو                                      4)خیاطه – دو سر ران 4.کدام عبارت صحیح نیست؟(سراسری-83) 1)مفصل لولایی توسط کپسول رشته ای پوشانده می شود. 2)هر تارچه ماهیچه به طور مستقل توسط سارکولم احاطه شده است. 3)تارهای ماهیچه ها درون سیمایی از بافت پیوندی قرار دارند. 4)در اسکلت حشرات رشته های پلی ساکاریدی درون ماده ی پروتئینی قرار دارد. 5.باز شدن میوه ها که در اثر تغییر میزان رطوبت هوا صورت می گیرد و گل بعضی گیاهان هنگام روز باز و در  شب بسته می شوند به ترتیب از کدام نوع حرکت های گیاهان می باشند؟(آزاد پزشکی-83) 1)فعال پیچشی – غیر فعال                                2)غیر فعال – فعال تنجشی 3)فعال پیچشی –فعال پیچشی                          4)القایی – غیر فعال 6. نوع کدام مفصل با مفاصل دیگر متفاوت است؟ (سراسری- 83) 1) بند های پا در مورچه                                        2) بازو و شانه ی انسان 3)نیم لگن و ران انسان                                         4)ران و درشت نی انسان + نوشته شده در  پنجشنبه 1385/03/04ساعت 14:11  توسط مینا  |  نظر بدهید نمونه سوال زیست سوال                                                                                 (زیست ۱ فصل ۱تا ۳) ۱۶۱- اساس رده بندي جديد «لينه» برچه پايه اي است ؟      1) سود و زيان براي آدمي        2) نوع و نحوه حركت            3) شباهت هاي ساختاري         4) روابط خويشاوندي نزديك ۱۶۲- بيشتر وزن بدن آدمي از چه ماده آلي ساخته می شود ؟      1) آب                              2) پروتئين                          3) سلولز                            4) چربي ۱۶۳- آنزيم اسفنج ساز صنعتي را در چه اندامكي درون سلول مي توان يافت ؟      1) ميتوكندري                      2) گلژي                           3) ليزوزوم                          4) پراكسي زوم ۱۶۴- تبديل روزنامه هاي باطله به قند عمدتاً محتاج چه آنزيمي است ؟      1) سلولاز                          2) آميلاز                           3) پروتئاز                          4) ليپاز ۱۶۵) عملكرد پيلوس باكتري ها در چه موردي شبيه كپسول آنهاست ؟      1) حركت روبه جلو در محیط   2) چسبيدن به سطوح مختلف    3) حفظ شكل سلول              4) فرآيند هم يوغي ۱۶۶- بين دو سلول گياهي بالغ و مسن چند لايه ديواره سلولي وجود دارد ؟      1) يك                              2) سه                               3) پنج                              4) شش ۱۶۷- آنزيم هاي خاصي كه در سلول كبدي به تنظيم قند خون كمك مي كنند را در چه اندامكي مي توان يافت ؟      1) شبكه آندوپلاسمي زبر         2) ليزوزوم                         3) ميتوكندري                      4) شبكه آندوپلاسمي صاف ۱۶۸- بيشترين تركيب آلي در طبيعت را چه پلي ساكاريدی تشکیل می دهد ؟      1) ساختاري جانوران             2) ذخيره اي جانوران             3) ذخيره اي گياهان               4) ساختاري گياهان ۱۶۹- كدام گزينه درست بیان شده است ؟      1) برخي آنزيم ها از جنس پروتئين نيستند .      2) همه گياهان فاقد سانتريول هستند .      3) در دستگاه غشاي دروني ، همه اجزا داراي غشاهاي به هم پيوسته اند .      4) در هر دو لايه غشاي سلولي ، كربوهيدرات وجود دارد . منبع:سایت گزینه ۲     + نوشته شده در  سه شنبه 1385/03/02ساعت 9:49  توسط مینا  |  نظر بدهید نمونه سوال عربی گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي، علوم تجربي   ■■ عيّن الأصحّ والأدقّ فـى الترجمة أوالتعريب أو المفهوم للأسئلة (26 - 33):   26- «لمّا رجعت الأمّ قالت لهم: ألم تُراقبن حركات الفلاح حتّي تُخبرننـى هل يُهَدِّدُنا خطر؟ »      1) هنوز مادر باز نگشته بود كه از آنها پرسيد: آيا مراقب حركات كشاورز بودند و آيا خطري ما را تهديد نمي‌كند؟      2) هنگامي كه مادر بازگشت به آنها گفت: آيا مراقب حركات كشاورز نبوديد تا اينكه مرا خبر دهيد، آيا خطري ما را تهديد مي‌كند؟      3) موقعي كه مادر برگشت يكي از آنها گفت: آيا مراقب حركات دهقان بوديد تا با خبر شويد كه خطري ما را تهديد مي‌كند؟      4) وقتي كه مادر باز گشت از آنان پرسيد: براي چه مراقب كشاورز نبوديد تا مطلع شويد كه خطري تهديدمان مي‌كند؟   27- «هل تَعلمون أنّ الأعداء لا يُريدون لكم غَيرالضَياع والنَّهب والجرّ إلي التَبعيَّة و الأسْر؟!»      1) آيا مي‌دانيد كه دشمنان براي شما جز نابودي، غارت و كشاندن به سوي وابستگي و اسارت را نمي‌‌خواهند؟!      2) آيا مي‌دانيد كه دشمنان شما، برايتان فقط سردرگمي ، غارت، پيروي و اسارت از آنها را مي‌‌خواهند؟!      3) آيا دانسته‌ايد كه خواسته تجاوزگران جز تباهي و غارت و دنباله‌ روي و اسارت نيست؟!      4) آيا مي‌دانيد كه دشمن براي شما چيزي جز تباه شدن و از دست دادن ثروت و پيروي از آنها را نمي‌‌خواهند؟!   28- «هَل تَسمحين لـى بالذهاب ، إنّى لن أترك يَدها وَاللهُ خيرٌ حافظاً »       1) آيا اجازه مي‌دهي برويم، من هيچ وقت او را ترك نمي‌كنم، خداوند بهترين نگه دارنده است.      2) آيا به من اجازه مي‌دهي كه بروم، به خدا سوگند كه او را خوب حفظ مي‌كنم و هرگز رهايش نمي‌كنم.      3) آيا با رفتنم موافقت مي‌كني، من هرگز رهايت نخواهم كرد، اگرچه خداوند بهترين نگه دارنده است.      4) آيا به من اجازه رفتن را مي‌دهي، من هرگز دست او را رها نخواهم كرد و خداوند بهترين حافظ است.   29- عيّن الخطأ :      1) نُبارك طالباتٍ يجتهدن من أجل المستقبل = به دانش آموزانی که به خاطر آينده تلاش کرده اند تبريک می گوييم.      2) رأيت حمامة تُغرّد فوقَ الشجرة = کبوتری را که بالای درخت آواز می خواند ديدم .      3) أجَبنا عن أسئلةٍ قد رأيناها سابقاً = به سؤالاتی پاسخ داديم که قبلا آنها را ديده بوديم .      4) نحن طلابٌ لم نتکاسل فـى دروسنا = ما دانش آموزانی هستيم که در درسهايمان تنبلی نکرده ايم.   30- «هنگامي که ماه پرتوهاي نقره فام خود را ظاهر کرد، منظره، زيبا و دلپسند گرديد»     1) حينما أظهر القمر أشعّته الفِضّيَّة أصبح المنظر جميلاً رائِعاً.                            2) القمر عندما أظهر شعاعَه الفضىّ صار المنظر أجمل و أروع.     3) لمّا ظهرت أشعة القمر الفِضّيَّة أصبح المنظر رائعاً جميلاً.                               4) بينما تظهر أشعة القمر الفضىّ يُصبح المنظر جميلاً رائعاً.   31- «ما بايد علم را بجوييم و تنبلي نكنيم ، براي اينكه موفقيت ما در طلب علم است»      1) علينا أنْ نطلب العلم و لا نَكسل لأنّ نجاحنا فـى طلب العلم .                              2) يجبُ علينا أنْ نبحث عن العلم و لا نَكسل لأنّ التوفيق فـى ‌العلم.      3) لِنطلبْ نحن العلم و لا نَتكاسل لأنّ النجاح فـى مُطالبة العلم .           4) لابُدّ أنْ نطلب العلم و لا نكسل لأنّ توفيقنا فـى مُطالبة العلوم .   32- عيّن الصحيح:      1) مردم از اشخاص خودخواه بيزارند = الناسُ لا يحبّون الراضى عن نفسه .      2) خردمند كسي است كه از تجربه ديگران پند بگيرد = العاقل مَن يعتبر بتجربة الآخرين.      3) تلاشگران براي تحقق اهداف تلاش مي‌كنند = المجتهدان يُحاولون أن يُحقّقوا أهدافهم .      4) در دنيا خود را پيش از ديگران محاسبه كنيد = حاسِبوا الآخرينَ قَبل اَنفسكم فـى الدنيا.   33- عيّن الصحيح فـى المفهوم: «قَصِّر الآمال فـى الدنيا تَفُزْ           فَدليلُ العقل تقصير الأمَل»      1) إنّ العاقل، عينه بصيرة و يده قصيرة.                   2) إنّما الفائز من قَصّر عقلَه لآماله فـى الدنيا.      3) إنَّ تقصير الآمال نتيجة تقصير العقول.                 4) إنّ العاقل من كانت آماله قصيرة فـى الدنيا.     34- عیِّن الصّحیح فـى إعراب ما اُشیر إلیه بخطٍّ:      «لاتَقُلْ أصلى و فصلى أبداً  إنّما أصل الفتی ماقَد حصل»      1) منصوب تقدیراً – مجرورتقدیراً                            2)مرفوع تقدیراً – مرفوع تقدیراً      3) منصوب محلاً – مرفوع محلاً                                    4) منصوب – مجرور محلاً   35- عیِّن الصحیح للفراغ: «شاهدتُ بناء . . . یَمُرُّ أمامَه نهرٌ . . .»      1) عالٍ – جارٍ                  2) عالیاً – جاریاً               3) عالیاً – جارٍ                 4) عالـى – جارى   36- أیّ عبارة لایشتمل علی الترکیب الوصفى.      1) السلامَ علی عبادِ الله الصالحینَ.                            2) لاتَعتمد علی النفس الأمّارة.      3) ﴿مِن المؤمنین رجالٌ صدقوا ماعاهدوا اللهَ علیه﴾      4) الحسنُ و الحسینُ سَیِّدا شباب أهل الجَنَّةِ.   37- میّز الذى یختلف نوع إعرابه عن البقیه.      1) الدنیا مزرعة الآخرة.                                          2) رأیت القاضى فـى المحکمة.      3) هوالذى أرسل رَسُولَهُ بِالهُدی.                              4) ماعندکم ینفدُ و ماعنداللهِ باقٍ.   38- عیِّن الصحیح: «قام الطلّاب بواجباتهم فـى. . . و . . .»     1) أربعة أیامٍ – ثلاث لیالٍ  2) أربع یومٍ – ثلاثة لیلةٍ   3) ثلاث أیامٍ – أربعة لیالٍ  4) ثلاثة یوم – أربع لیلةٍ 39- فـى أىّ عبارةِ یختلفُ نوعَ اعرابِ «الفاعل» ؟ ٍ     1) ﴿إذا السّماءُ اِنْشَقَّتْ . . .﴾                                                                          2) ﴿تَبَّتْ یَدا أبی لَهب . . .﴾      3) ﴿فَفَزِعَ مَن فـى السّماواتِ ومَن فـى الارض﴾             4) ﴿لقد خَلقنا الانسانَ فـى أحسنِ تقویمٍ﴾ 40- أى عبارة لایکون فیه الإعراب الـمحلى.      1) الجاهلُ مَن یَتبعُ الهَوی.                                                                            2) الراضى عَن عَملهِ لایَتقدَّمُ.      3) هذانِ الصَّدیقان مسافرانِ إلی مشهد.                      4) ﴿رَبِّ اجعلْ هذاالبلدَ آمناً﴾ 41- عيّن الصحيح للفراغ : « ... ، ... يُدافعون عن حقوق المظلومين»      1) مُسلِمو ايرانَ                2) مُسلمون الايرانَ           3) الـمسلمى ايرانِ             4) مُسلمين ايرانَ   42- عيّن الجواب الذى لا يختلف فيه اعراب المضارع :      1) ﴿ وَنَحن نُسبِّح و نُقدِّس لك﴾                                            2) ﴿ ألا تُحبّون أن يَغفرالله لكم ﴾      3) ﴿ لن تنالوا البرّ حتي تُنفقوا ممّا تُحبّون ﴾              4) ﴿ اللهمَّ أسألك أنْ تدخلنـى الجنة ﴾ 43- عيّن الصحيح فـى إعراب الفعل المضارع:      1) لايلعبون : مرفوع بالواو                                             2) حتي تنصرا : منصوب بالألف      3) لَنْ تجلسنَ : منصوب بالفتحة                           4) تُطالعين : مرفوع بثبوت نون الاعراب   44- ما هو الخطأ عن الآیاتِ الکریمة؟ ِ    1) ﴿وعلی الله فلیَتَوکّل المؤمنونَ﴾= مضارع مجزوم بلام الامر    2) ﴿إیَّاك نعبدُ و إیَّاك نستعین﴾ = مفعول به و محلاً منصوب    3) ﴿ولِلّهِ غَیبُ السّماواتِ و الارضِ﴾ = خبر مفرد و مرفوع                            4) ﴿واللهُ یَبْسُطُ الرّزقَ  لِمَن یَشاء ﴾ = مفعول به و منصوب   ■ عیّن التشکیل الصحیح (45 - 46): 45- «الافضل لنا مواجهة حقائق الحياة المرة بالتفاؤل»      1) مُواجِهَةُ - حَقائقَ - الحَيَاةَ                       2) الأفْضَلُ - مُواجَهَةُ - حَقائقِ            3) الأفْضَلُ - حَقائقَ - المُرَّةَ                                                   4) الحَيَاةَ - المرَّةِ - بالتَفاؤُلِ   46- «الهى نبهنـى لذكرك فـى أوقات الغفلة»      1) اِلَهى - نَبَّهَنِى - أوْقاتِ     2) لِذِكْرِك - أوْقاتَ - الغَفْلَةِ                                        3) اِلَهى - نَبِّهْنِى - لِذِكْرِكَ    4) نَبَهَنِى - أوقاتِ - الغَفْلَةِ     منبع :سایت گزینه ۲ + نوشته شده در  یکشنبه 1385/02/31ساعت 11:3  توسط مینا  |  نظر بدهید دوستان عزیز مدتی است که هر چی مطلب (بلند)می نویسم ثبت نمیشه اگه می دونید چرا بهم بگید خودم فکر می کنم شاید از کارته.! + نوشته شده در  شنبه 1385/02/16ساعت 14:34  توسط مینا  |  یک نظر روز معلم به تمامی معلمان عزیز مبارک باد. + نوشته شده در  سه شنبه 1385/02/12ساعت 14:57  توسط مینا  |  3 نظر نمونه سوال ریاضی 2(آنالیز ترکیبی)                                نمونه سوال ریاضی 2(آنالیز ترکیبی) 1)تعداد اعداد طبیعی دو رقمی که مضرب 2 یا 5 باشند برابر است با: (سراسری ریاضی-67) 1)36                   2)63                         3)45                        4)54 2)با ارقام 0و1و2و3 پند عدد سه رقمی که تکرار ارقام در آن مجاز باشد می توان نوشت؟(سراسری انسانی-65)                                                                                                                                                         1)9                       2)24                      3)36                         4)48                                                                                                                       3)چند عدد 5 رقمی یافت می شود که رقم اول آن 2و رقم آخر آن 4 باشد و هیچ یک از رقم های آن تکراری نباشد؟(سراسری ریاضی-57) 1)512                        2)504                          3)336                     4)216 4)با چهار عدد 0و9و6و5 چند عدد چهار رقمی (بدون تکرار) می توان ساخت؟(سراسری انسانی-68) 1)6                                  2)18                       3)24                     4)32 5)با چهار رقم 0و1و2و3 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟(سراسری انسانی-63)1)18                      2)24                         3)27                          4)64 + نوشته شده در  سه شنبه 1385/02/12ساعت 14:14  توسط مینا  |  4 نظر نمونه سوال شیمی 2 ( پیوند داتیو) فصل 4 نمونه سوال شیمی 2 ( پیوند داتیو) فصل 4 1.در کدام یک از یون های زیر پیوند داتیو وجود ندارد؟(سراسری تجربی-62) 1)CO32-                        2)-NO3                             3)ClO-3                       4)SO2-3 2)در کدام یک از مولکول های زیر بیش ترین تعداد پیوند داتیو وجود دارد؟(سراسری ریاضی-70) 1)H3PO4                 2)HClO4                  3)HNO3               4)H2SO4 3)در کدام ترکیب دو پیوند داتیو تشکیل شده است؟(سراسری تجربی-71) 1)(NH4)2SO4               2)NH4ClO3               3)HN4NO3               4)(NH4)2HPO4 4.  در مورد پیوند H—F ،کدام مطلب نا درست است؟(سراسری-72) 1)داتیو است.                                              2)قطبی است. 3)اتم فلوئور در آن بار الکتریکی جزئی منفی دارد. 4)هر دو اتم در آن آرایش الکترونی گاز نجیب دارند. 5. کدام یک از عنصر های زیر در شرایط لازم تعداد پیوند داتیو بیش تری می دهد؟(آزاد ریاضی-80) 1)CL17            ­               2)S16                    3)P15                   4)N7 + نوشته شده در  سه شنبه 1385/02/12ساعت 14:13  توسط مینا  |  6 نظر ماري كوري ماري كوري ماري كوري در سال 1867 در لهستان متولد شد. او، به عنوان يك كودك، مردم را با حافظة خارق‌العاده‌اش، شگفت‌زده مي‌كرد. او خواندن را وقتي تنها چهار سالش بود، آموخت. پدرش يك پروفسور علوم بود. ابزارهايي كه او در جعبه‌اي شيشه‌اي نگهداري مي‌كرد، ماري را مجذوب مي‌كرد. ماري رؤياي دانشمند شدن را در سر مي‌پروراند، اما ميدانست اين كار آسان نخواهد بود. خانواده‌اش خيلي فقير شدند و در سن 18 سالگي، ماري يك معلم سرخانه شد و به خواهرش براي درس خواندن در پاريس كمك مالي مي‌كرد. بعدها خواهرش نيز او را در تحصيلش ياري كرد. در آن روزها، براي دختران دانشگاهي در لهستان نبود. بنابراين، در سال 1891، ماري به دانشگاه سوربن در پاريس رفت. او به قدري فقير بود كه تنها نان و كره مي‌خورد و چاي مي‌نوشيدو لباسهاي كهنه‌اي را كه با خود از Warsaw آورده بود مي‌پوشيد. هر روز تا 10 شب در كتابخانه درس مي‌خواند، پس از آن به اتاق سرد كوچكش مي‌رفت و تا ساعت 2 يا 3 صبح مطالعه مي‌كرد. بعد از 4 سال در سوربن، ماري با Pierre Curie يك فيزيكدان مشهور، ازدواج كرد. (يك فيزيكدان يك دانشمند است كه طبيعت فيزيكي جهان را مطالعه مي‌كند ـ اشياء از چه ساخته شده‌اند و چرا اينطور رفتار مي‌كنند). همراه با Curie به دنبال عناصر جديد گشتند. آنها سنگ معدن اورانيوم را گرفتند، آسياب كردند و جوشاندند. آنها، آنرا با اسيدها و ساير مواد شيميايي مورد آزمايش قرار دادند. سرانجام پس از چهار سال كار سخت ومصرف تن‌ها سنگ معدن، آنها يك دهم گرم راديوم خالص داشتند. آنها نخستين عنصر راديواكتيو را كشف كرده بودند. در سال 1903، ماري، پير و يك دانشمند ديگر به نام Henry Becquerel، جايزه نوبل در فيزيك را به خاطر كشف راديوم و مطالعه راديواكتيويته بردند. ماري كوري اولين زني بود كه جايزه نوبل فيزيك را برد. بعدها، او يك جايزه نوبل ديگر در شيمي برد. در زمان جنگ جهاني اول، ماري بر روي اشعه‌هاي X كار مي‌كرد. او باور داشت كه آنها مي‌توانند در درمان بيماريهايي مانند سرطان كمك كنند. او هيچ‌گاه سعي نكرد كه از كشفياتش براي مال‌اندوزي استفاده كند، زيرا معتقد به كمك به ديگران بود. منبع :www.tavanir.org.ir + نوشته شده در  دوشنبه 1385/02/11ساعت 12:57  توسط مینا  |  یک نظر آشنايي با لايه هاي جو آشنايي با لايه هاي جو اتمسفر زمين را بر حسب چگونگي روند دما، اختلاف چگالي، تغييرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ويژگيهاي الكتريكي به لايه‌هاي زير تقسيم كرده‌اند: 1- تروپوسفر (Troposphere) 2- استراتوسفر (Stratosphere) 3- مزوسفر (Mesosphere) 4- يونسفر (Ionosphere) 5- اگزوسفر (Exosphere) 1- تروپوسفر تروپوسفر پايين ترين لايه اتمسفر است كه خود از لايه هاي كوچكتري تشكيل شده است. وجه تمايز اين لايه با ديگر لايه هاي اتمسفر، تجمع تمامي بخار آب جو زمين در آن است؛ به همين دليل بسياري از پديده هاي جوي كه با رطوبت ارتباط دارند و عاملي تعيين كننده در وضعيت هوا به شمار مي آيند (از قبيل ابر، باران، برف، مه و رعد و برق) تنها در اين لايه رخ مي دهند. منبع حرارتي لايه تروپوسفر انرژي تابشي سطح زمين است. از اين رو با افزايش ارتفاع با كاهش دما مواجه خواهيم بود. ضخامت تروپوسفر، از شرايط حرارتي متفاوتي كه در عرضهاي جغرافيايي مختلف حاكم است تبعيت مي كند. اين ضخامت معمولاً از 17 تا 18 كيلومتر در استوا به 10 تا 11 كيلومتر در مناطق معتدل و 7 تا 8 كيلومتر در قطبها تغيير مي كند. 2- استراتوسفر لايه استراتوسفر بر روي لايه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود 23 كيلومتر است. در 3 كيلومتر اول استراتوسفر، دماي هوا ثابت است اما در قسمتهاي بالاتر دماي هوا با ارتفاع افزايش مي يابد. در استراتوسفر به ندرت ابر تشكيل مي شود و تنها در شرايط ويژه اي ممكن است ابرهاي كوهستاني به نام ابرهاي مرواريدي در ارتفاع 21 تا 29 كيلومتري از سطح زمين ظاهر شوند كه علت وجود آنها حركات موجي شكل هوا از سوي موانع مي باشد. از ديگر ويژگيهاي مهم استراتوسفر وجود ازن در اين لايه است كه بخصوص در ارتفاع 20 تا 30 كيلومتري سطح زمين بر اثر واكنشهاي مختلف فتوشيميايي بدست مي آيد. مقدار ازن در اين لايه معمولاً روند فصلي دارد حداكثر آن در بهار و حداقل آن در پاييز مشاهده مي شود. 3- مزوسفر در بالاي لايه گرم ازن لايه مزوسفر قرار دارد كه دما در آن متناسب با افزايش ارتفاع با آهنگ 3/0 سانتيگراد به ازاي هر 100 متر كاهش مي يابد به طوريكه دما در مرز فوقاني آن در ارتفاع 80 تا 90 كيلومتري به 80- درجه سانتيگراد مي رسد. و نتيجه اين دماي پايين انجماد بخار آب ناچيز موجود در اين لايه است كه باعث بوجود آمدن ابرهاي شب تاب مي شوند. اين ابرها درتابستان و در عرضهاي بالا ديده مي شوند. مزوسفر سردترين لايه اتمسفر تلقي مي شود. 4 - يونوسفر از بخش فوقاني مزوسفر تا ارتفاع تقريبي 1000 كيلومتري اتمسفر زمين، بار الكتريكي شديدي حاكم است كه زاييده وجود يونها و الكترونهاي آزاد است. در حقيقت پرتوهاي پر انرژي خورشيد كه از فضاي خارج به طبقات بالايي اتمسفر وارد مي شوند باعث گسستگي پيوند يا يونيزاسيون مولكولها و اتمها مي شوند. بر اثر يونيزاسيون، الكترون آزاد مي شود و باقي مانده اتم به صورت يون در مي آيد؛ به همين علت اين لايه از جو را يونوسفر ناميده اند. شدت يونيزاسيون در تمام ارتفاعات يونسفر يكسان نيست؛ بنابراين لايه هاي متفاوت با تراكم الكترون و يون متفاوت با ارتفاعات مجاور خود در يونسفر وجود دارد؛ اين لايه ها در ارتباطات راديويي اهميت بسياري دارند. اين لايه ها عبارتند از لايه هاي D,E,F . 5 - اگزوسفر شرايط موجود در يونوسفر در اين لايه نيز حاكم است؛ بدين معني كه گازها در اين لايه همچنان قابليت هدايت الكتريكي خود را حفظ مي كنند. سرعت ذرات در اين لايه بسيار زياد است و در مواردي به 2/11 كيلومتر در ثانيه مي رسد. اگزوسفر لايه گذار جو به فضاي كيهاني به شمار مي آيد كه بخش فوقاني آن را در ارتفاع بيش از سه هزار كيلومتري از سطح زمين برآورد كرده اند.   این وبلاگ بیشتر سوالاتی در زمینه کتب سال دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی را به همراه بعضی مطالب خواندنی را داراست. ص
برچسب‌ها: نمونه سوالات دوم؛ تجربی, ریاضی
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 10:26  توسط غلامعلی ذوالفقاری  |